История

IV ОУ „Георги Сава Раковски“ е училище с традиции, съхранявани и предавани в продължение на близо 75 години.

История на училището

Открито е на 15.09.1947 г. като начално училище, без да има подходяща за това сграда. Целта на това била да се ограмоти населението на квартала, да се създаде интерес към науката у младото поколение и да се подкрепи изграждането на нов бит и култура.

Първият директор Ангел Илиев, удостоен по-късно със званието „заслужил учител”, отначало обучава децата на поляните, а при лошо време – в частни къщи. По–късно е взета за дълъг период под наем частна къща. Учебните занимания са продължили така 15 години.

През 1961 г. местните органи на властта да започват строителството на училищна сграда. С доброволен труд на учители, ученици и родители е построена едноетажна сграда с три класни стаи. И от учебната 1962/1963 г. учениците се обучават в новото училище. Условията за обучение и възпитание се подобряват, увеличава се броя на учениците и нуждата от повече класни стаи се засилва. Учителският колектив още същата година издигат и втори етаж на сградата. Същата година се открива и непълна прогимназия с ученици от 5 клас, а след това и 6 и 7 клас. Учебно-възпитателната работа се осъществява на 2 и 3 смени – І смяна – начална степен, ІІ смяна-прогимназия и вечерни паралелки за младежи до 16 годишна възраст.

По-добрите материални условия за обучение и по-системното решаване на проблема за прибиране и задържане на подлежащите ученици дават възможност за по-високо качество на труда и увеличаване броя на учителския колектив. Полагат се усилия за насочване вниманието на обществеността и родителите за преустройство на УВР.

С решение на МНП и ОНС Михайловград за уедряване и централизация на учебните заведения от 01.09.1969 г. началното и прогимназиалното училище се обединяват и се създава основно седмокласно училище „Георги Сава Раковски”. Открива се и полудневна детска градина.

От 1970 г. училището се обособява като основно осмокласно училище. Учителският колектив наброява 31 човека, а учениците – 348. За първи път 15 ученика завършват основно образование. Построява се и отделна сграда за нуждите на детската градина.

От учебната 1979/80 г. започва строителството на нова учебна сграда с 15 класни стаи, кабинети по бълг. език, физика, химия и биология, музика, клуб ТНТМ, в сутерена 4 учебни работилници, ученическа столова с кухня.

Обучението в новата учебна сграда започва от учебната 1982/83 г.

На 16.04.1988 г. по повод 40 годишния юбилей е връчено и първото училищно знаме.

През следващите години за пръв път се открива и подготвителен клас за деца билингви, невладеещи добре български език. И все пак в училището се обучават 550 деца под ръководството на 45 учители, а 13 кръжока към клуб ТНТМ развиват у децата трудови и естетически навици. Въвеждането на такса в детската градина довежда до рязко намаляване на децата и от учебната 1994/95г. към училището остава да работи само една група ПДГ. Ремонтите се извършват от персонала на училището.

От 2002 г. обучението в училището се осъществява само в новата сграда поради демографския срив и намаляване броя на паралелките.

Актуално състояние на образователната институция

IV ОУ „Георги Сава Раковски” се намира в квартал с компактно ромско население. Ромите в България заемат по – ниско стъпало в обществената йерархия. В България се наблюдава висок процент на децата от ромски произход, които не са обхванати от системата на образование или впоследствие отпадат от нея. Така те остават в периферията на обществения живот и са затруднени в интеграцията си. Родителите на нашите ученици, поради ниската си образованост или неграмотност, нямат постоянна работа или трудно намират такава. Често обикалят из страната за намиране на временен поминък. Напоследък масово заминават в чужбина, за да могат да изхранват семействата си. Това обуславя интензивното движение на учениците – записани и отписани, прекъсване на образователно – възпитателния процес, натрупването на дефицити в знанията и компетентностите на децата. В квартала се очертават две крайности – много нисък стандарт на част от семействата и много висок стандарт на работещите в чужбина, но с изоставане в образованието на учениците. При заминаване в чужбина една част от децата се записват за обучение там, започвайки изучаването на чужд език. Срещат трудност при обучението и се завръщат, вече изостанали от връстниците им в нашето училище. Друга част от учениците не продължават обучението си в чужбина. При връщането им се установява загуба на навици за учене и трудности при усвояване на пропуснатия учебен материал.

Завърналите се ученици са оставени на грижите на баби и дядовци, които трудно упражняват контрол и помощ на децата в образователно–възпитателния процес.

Годишен успех на учениците през изминалата учебна година –

Общо среден успех за училището: Добър /3.93/
– IV клас: Добър /4,36/
– V – VII клас: Добър/3,50/

Резулати от НВО: Резултатите за училището са по–ниски от резултатите за страната и на регионално ниво.

В резултат на демографски, социално-икономически и др. фактори през последните години броят на учениците намалява. През учебната 2020/2021 г. в училището се обучаваха деца и ученици, както следва:
ПГ – 23 деца
1 – 4 клас – 88 ученици
5 – 7 клас – 74 ученици

Общо:
161 ученици I – VII клас,
184 деца в ПГ и ученици в I – VII клас.