IV ОУ "Г. С. Раковски" - гр. Берковица

70 години

Нашата мисия

Като своя мисия ІV ОУ „Г. С. Раковски” гр. Берковица определя: осигуряване на подходяща среда за развитие на културната идентичност на учениците от ромски произход, ефективна политика по отношение превенцията на отпадане от училище и мотивация за придобиване на по-високо образование, осигуряване на равни права за образование, превенция на обществената изолация и дискриминация, превръщане на училището в желана територия, повишаване качеството на образование и квалификацията на учителите, обучаващи деца – билингви.

Визия

Да изградим такава образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към по-високо образование,творческо и личностно развитие. В центъра на образователно-възпитателния процес поставяме ученика такъв, какъвто е с неговите заложби, интереси, способности и потребности.

Силни страни

Училището осигурява свободен, неограничен и равен достъп до образование на всички желаещи ученици. През последните години броя на учениците се запазва постоянен: три подготвителни групи с пет и шестгодишни деца и по две паралелки от I до VII клас. Дава свободен и равен достъп до информация на всички жители от квартала.Източник на знания, творчество, спорт.

Екип

Успешната работа на училището е резултат от труда на членовете на педагогическия екип, колектив от можещи, упорити и отдадени на професията си учители.

Педагогическият екип е изграден от учители с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Отличават се с богата педагогическа квалификация и опит в обучението на деца билингви. С ежедневната си работа, съдейства за превръщането на училището в желана територия на учениците.

Основни ценности и принципи в дейността на екипа са:

  1. Интересите на детето са поставени в центъра на образователния процес.
  2. Всяко дете е неповторимо и уникално. Индивидуалният подход към всеки ученик е в основата на работата ни.
  3. Семейството е най – надеждният партньор за успехите в работата с децата.