МИСИЯ: Като своя мисия  ІV ОУ „Г. С. Раковски” гр. Берковица определя:    осигуряване на  подходяща среда за развитие на културната  идентичност на учениците от ромски произход, ефективна политика по отношение превенцията на отпадане от училище и мотивация за придобиване на по-високо образование, осигуряване на равни права за образование, превенция на обществената изолация и дискриминация, превръщане на училището в желана територия, повишаване качеството на образование и квалификацията на учителите, обучаващи деца – билингви.

ВИЗИЯ: Да изградим такава образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към по-високо образование,творческо и личностно развитие. В центъра на образователно-възпитателния процес поставяме ученика такъв, какъвто е с неговите заложби, интереси, способности и потребности.

СИЛНИ СТРАНИ: Училището осигурява свободен, неограничен и равен достъп  до образование на всички желаещи ученици. През последните години броя на учениците се запазва постоянен: три подготвителни групи с пет и шестгодишни деца и по две паралелки от I  до VII   клас. Дава  свободен и равен достъп до информация на всички жители от квартала.Източник на знания, творчество, спорт.

IMG_2095