Home » Обща информация

Обща информация

Нормативно основание за обособена част  „Профил на купувача“

Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат „Профил на купувача“, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност,

В него се публикува текуща информация за обявления, откриване на процедури, документация за участие, разяснения, покани, договори, допълнителни споразумения,  информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, публичните покани, вътрешните правила, всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.

Изпълнител на проекта 4ou-berkovitsa.org / идеен проект , техническо задание и изпълнение/